Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Kariera w CSK

Rekrutacja - Obsługa Widza Centrum Spotkania Kultur

Jednostka ogłaszająca:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

06.08.2020

Termin składania dokumentów:

17.08.2020

 

Wymagane wykształcenie:

Min. średnie

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • dyspozycyjność i gotowość do pracy również w godzinach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy;
 • zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista;
 • odporność na pracę w stresie i umiejętność pracy w zespole;
 • zainteresowanie sferą kultury, wiedza na temat aktualnych wydarzeń w CSK;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie;
 • mile widziana znajomość innych języków obcych w stopniu, co najmniej komunikatywnym oraz znajomość budynku CSK.

Zakres obowiązków:

 • sprawdzanie biletów;
 • pomoc w znalezieniu i wskazywanie widzom miejsca na widowni;
 • szczególna dbałość i opieka nad niepełnosprawnymi widzami;
 • udzielanie widzom niezbędnych informacji na temat wydarzeń w CSK oraz niezbędnych informacji porządkowych;
 • kierowanie widzów do najważniejszych sal, wyjść/wejść w budynku, toalet, wyjść ewakuacyjnych, wind;
 • przyjmowanie od widzów i pilnowanie okryć wierzchnich w szatni;
 • opieka nad wystawami czasowymi.

Wymagane dokumenty:

CV zawierające - imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Warunki pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  ppoż. z uwzględnieniem specyfiki Centrum Spotkania Kultur;
 • praca głównie w weekendy i w godzinach popołudniowo-wieczornych;
 • rozliczanie według indywidualnie ustalanego grafiku według stawki godzinowej;
 • Wynagrodzenie w wysokości 17 zł brutto/godzinę (minimalny czas dyżuru to 4 roboczogodziny);
 • Ciekawa praca w trakcie wydarzeń kulturalnych (widowiska, spektakle, koncerty).

Miejsce składania dokumentów:

CV należy wysłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@spotkaniakultur.com

W treści wiadomości należy powołać się na niniejsze ogłoszenie.

Uwagi:

 

 • CSK zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjne oraz rozmowę kwalifikacyjną, planowane w okresie 18.08-31.08.2020 r. Ich terminy zostaną ustalone bezpośrednio z kandydatami.
 • CSK zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia na każdym etapie, jak również prawo do niezawarcia umowy z żadnym z kandydatów.
 • Prosimy o załączenie w CV następującej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 • W przypadku gdyby nie doszło do zatrudnienia Państwa na ww. stanowisku, a byliby Państwo zainteresowani objęciem ich przyszłymi procesami rekrutacji, prosimy
  o dodanie dodatkowo następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich
w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

(Umowa cywilno-prawna)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie* o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Spotkania Kultur
  w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, tel. 81 441 56 70,
  e-mail:biuro@spotkaniakultur.com.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Artur Szczupakowski. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iod@spotkaniakultur.com.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Natomiast w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych określonych w formularzu aplikacyjnym jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.